Vejledning

Opdater sejlads

Opdater sejlads

På denne side afvikles og registreres tider under sejladsen. Se længere nede, hvordan en sejlads startes. Hav altid et stopur og papir og blyant klar som backup, da elektronik kan svigte.
Nogle af de øverste felter på siden er de samme, som er oprettet under Opret sejlads. De enkelte felter kan stadig redigeres og ændres. Gennemgå felterne inden en sejlads startes. Tryk derefter Enter eller på Gem i bunden af skærmen.
Med blåt vises serien - årstallet - sejladsnummeret. Bemærk om dette er den rigtige sejlads. Desuden vises om sejladsen benytter beregnet banelængde ud fra angivet bane eller om den bruger en indtastet banelængde.

Backup

Yderst til højre er der mulighed for at tage backup af hele serien.

Udskriv

Yderst til højre er der mulighed for at gå til en side, som er mere udskriftvenlig.

Valg af sejlads

Systemet vælger normalt den næste sejlads i dag eller i fremtiden. Hvis der er flere sejladser samme dag, så kan den ikke beregne hvilken sejlads der skal vises. Vælg da den rette sejlads fra listen og tryk på Vælg.

Horn knap

Når knappen er rød, så er data fra sejladsen ikke overført til den automatiske hornstyring. Tryk på knappen og data for hornstyring opdateres til at passe til denne sejlads.

Frigiv/skjul

Knappen frigiver/skjuler sejladsen for sejlerne.

Sejladsnavn

Sejladsnavn kommer fra man oprettede sejladsen. Denne kan ændres til et andet navn eller efterlades tomt.

Sejladsdato

Sejladsdato kommer fra man oprettede sejladsen. Denne kan ændres til en anden dato. Feltet styrer om felter er låst for redigering.

Starttidspunkt

Starttidspunkt er hentet fra serien angivet under Admin - Serier. Tidspunktet kan ændres for hver sejlads. Feltet styrer om felter er låst for redigering. Når en sejlads er startet, så låses starttidspunktet fast. Det låste tidspunkt og det indtastede skal følges ad. Man kan altså ikke rette starttidpunkt tilbage i tiden, når først tidspunktet har været låst. Da skal man indtaste et tidspunkt i fremtiden, så kan den efterfølgende flyttes tilbage i tiden.

Sluttid

I første felt angives, hvor mange dage sejladsen må være over. Normalt 0. I næste felt vælges, hvor mange timer sejladsen må være. Feltet styrer om felter er låst for redigering.

Bane

Bane kommer fra man oprettede sejladsen. Den kan ændres. Såfrem den ændres, vil det påvirke premietiden og point, da banen får en anden længde og dermed skal bådene korrigeres med en anden tid. Bane kan være en eller flere linjer afhængig af hvad man har stillet i sin serie og antallet af grupper. Når man vælger en fast bane, så oversættes den til bogstaver i det næste felt og feltet for fast bane bliver tømt. Der kan skrives baner for hver gruppe. Alle i gruppe 1A, 1B, 1C starter samtidigt og sejler den samme bane. Benyttes forskellige baner, så kan man ikke starte med respitstart og man kan ikke få et overalt resultat. Men kan under eller efter sejladsen afkorte sejladsen ved at ændre banen. Point beregning vil blive opdateret ud fra dette.
Ved op-ned sejladser vil man her også se afstanden mellem top og bund bøjen. Der vil også være en knap, så man hurtigt kan gå til bøjer og opdatere bøje data.

Banelængde

Banelængde kommer fra man oprettede sejladsen. Den kan ændres. Denne skal kun benyttes såfremt feltet bane er tomt.

Handicap

Her angives hvilket mål der skal benyttes til beregning af handicap. Dette kan ændres efter sejladsen og alle point og placeringer vil blive opdateret efter ændringen.

Tid mellem start

Her angives den tid der skal være mellem start af hver gruppe. Den bør altid være 5 minimum minutter, da nedtællingsfunktionen til start altid kører med 5 minutters interval. Tiden kan ændres, men må ikke være mindre end 5 minutter. Ændres tiden vil det påvirke sejltiden og premietiden, da systemet ved at bådene er startet med en anden tid mellem grupperne. Hvis der benyttes mere end 5 minutter, så skifter nedtællingstiden til et stopur indtil der er 5 minutter til næste start.

Autostart

Ved brug af autostart, da starter sejladsens stopur af sig selv ved det angivne starttidspunkt. Opdaterer man siden, så vil man kunne se nedtælling til sejlads de sidste 15 min før start.

Oplysninger

Her angives om det ønskes respit start (enkelt start). Bemærk at listen nedenfor ændres til at vise starttidspunkt for de enkelte både. Nedtælling til start vil ændre sig til at tælle ned for hver gang man skal starte en/flere både. Sejles der klassesejlads, så vil det stå her, og så er respit start ikke muligt.

Vindhastighed

Feltet kan beskrives, hvordan vindforholdene var under sejladsen. For SRS respitstarter skal denne værdi udfyldes for at respittiden kan beregnes.

Lås efter sejlads

Efter sejladsens udløbstid, så vil bane, både og tider være låst. Man kan fjerne flueben for at låse op igen. Der vil være låst op i 1 time eller indtil man låser igen.
Baner: Låser, så banen ikke kan ændres. Låste felter får kursiv tekst.
Handicap & bådmål: Hvis der er låst, så vil systemet ikke hente nye værdier fra bådlisten for bådenes handicap. Handicap for sejladsen kan heller ikke ændres. Låste felter får kursiv tekst.
Tider: Tider i tidsskemaet under kan ikke opdateres. Låste felter får kursiv tekst.
Alle ovenstående har indflydelse på pointberegning, hvis man ændrer det efter sejlads.

Bemærkning

Her er muligt at skrive en bemærkning til sejladsen, det bør man gøre, hvis man har lavet ændringer efter sejladsen.

Tekster

Her vil stå om sejladsen snart start, om den er i gang eller om den er afsluttet.


Knapper


Når knapper er grønne, så er de i normal position. Ved flere samtidige dommere, så kan dommerne sætte knapperne individuelt.
Fortsæt/pause: Når en sejlads er sat til autostart, så kan man vælge pause sejladsen, så man kan se alle "topfelterne" og indstillingerne. Dette pauser ikke uret. Trykker man fortsæt, så fjernes topfelterne og uret vises igen.
Bemærkning: Knappen ændrer skemaet, så man kan skrive en kort bemærkning ud for hver båd. Bemærkningerne kommer til at stå i resultatlister under hver gruppe.
Handicap: Viser bådenes handicapmål og handicapreference for hver båd. Tryk og se hvad der sker.
Sorter: Sorterer efter gruppe, bådnummer, sejlnr eller respitstart. Tryk flere gange på knappen for at sortere.
Startet: Filtrerer, så kun startede både vises på listen (knapperne).
Mål: Filtrerer, så kun både, som endnu ikke er kommet i mål, vises på listen (knapperne).
Ur: Når sejladsen er i gang vises normalt et stopur. Ved at trykke kan man fjerne dette ur.
Enkelt/liste: Knappen skifter mellem enkelt visning og liste visning. Ved enkelt visning, da vises kun både og knapper til at tage dem i mål.


Listen

Bådene listes op efter gruppe og sejlnummer. Listen indeholder gruppenummer, om båden er startet, altarnativ mål, bådtype, bådnavn, sejlnr., registreret tid, DSQ (diskvalificeret) og straf/variabel straf og manuel point.
Ved at markere alternativ mål, da benyttes de alternative mål for båden (fx med spiler).
Startet angiver om en båd er startet eller kommer til start.
Straftid kan enten angives med et flueben for en foruddefineret straftid eller ved angive en variabel tid.
Man point, her kan man angive en manuel point tildeling til båden. Manuelle point vil altid overskrive de point båden ellers ville have fået.
Straf kan også gives ved at anføre en strafkode. De tilsvarende point beregnes.
Fjern flueben benyttes til fjerne flueben i hele linjen. Flueben kan ikke fjernes på anden måde. Hvis en båd er kommet i mål, så kan startet flueben ikke fjernes, da en båd jo er startet, hvis den er kommet i mål.
Knap til måltagning: Når knappen er grå, så kan knappen ikke benyttes. Sejladsen og uret er ikke i gang eller båden er allerede taget i mål. Når den er blå, så kan man trykke på knappen, når båden kommer i mål. Bådens tid vil komme frem på knappen eller der vil stå at det er for sent, hvis man tager båden i mål efter endt sejladstid. Startet vil ikke blive markeret, men startet vil blive opdateret, når man trykker på gem.

Båd i mål

Dette felt er kun synligt ved klassesejlads, da der ved blandede sejladser kan være dobbelte sejlnumre. Hvis der sejles med numre, så vil programmet først kigge efter det indtastede nummer som bådens nummer. Finder den ikke nummeret, vil den søge efter nummeret som sejlnummer. Hvis der kun benyttes sejlnummer, så skal man kun indtaste nummeret på sejlet - ikke D eller DEN. Indtastning afsluttes med ENTER. Der kan ikke opdateres andet i skemaet på samme tid. Det er muligt at indtaste flere både efter hinanden i feltet, disse adskilles med mellemrum og får en tid med 2 s mellemrum i den rækkefølge de indtastes.

Startet

Her angives om en båd har passeret startlinjen (er startet/kommet til start). Dette kan passende gøres, når bådene starter, så man har mulighed for at følge med i hvor mange der skal komme til mållinjen. Benyttes pointgivning efter A9, så har det også betydning for point om en båd er startet men ikke kommer i mål.
Under Lister - Før start, der kan sejlerne også selv registrere at de starter, hvis man har tilladt dette for sin serie.
Bemærk at systemet automatisk beregner DNC og DNF for både som ikke startet eller udgår. Man skal ikke angive DNC eller DNF nogen steder. Når startet ikke er markeret, så er båden DNC. Når startet er markeret, men båden ikke har fået en tid, så er den DNF.

Tid

Et stopur startes, når den første gruppe starter. Man skal registrere den tid der er gået fra første start til en båd passerer mål uanset hvilken gruppe båden er i. Systemet beregner automatisk forskudte starter og korrigerer for handicap. Tiden kan angives med forskellige formater.
Sejladser kan benyttes uden autostart. Så vil man ikke have mulighed for at trykke bådene i mål og man vil kun have mulighed for at skrive bådenes tider manuelt ind.
Det anbefales at benytte autostart. Hvis en sejlads starter kl. 18:30, så vil stopuret komme frem de sidste 15 min før start, hvis man opdaterer siden. Siden skriver hvilket tidspunkt, at den første start skal være. Undervejs vil den skrive hvor lang tid der er til næste gang et flag skal sættes, og der skal gives signal. Når første gruppe er startet, så vil den tælle ned til gruppe 2 osv. indtil alle grupper er startet. Derefter vil uret skifte til et stopur, som viser tiden fra første start.
Når en båd kommer i mål, så er sejlnr. nu blå, dvs. at man kan trykkes på bådens sejlnr. og så skrives der automatisk en tid for båden. Denne funktion kan kun benyttes, hvis man har valgt autostart. Nemt ikke. Når alle både er kommet i mål, så trykkes på Pause, og man skal ikke gøre mere.
Skal starten gå om eller udsættes, så trykkes blot Pause og starttidspunkt ændres. Tryk fortsæt og uret kører nu efter den nye tid.
Nedtælling virker kun, når man har mindst 5 minutter mellem start. Nedtælling foregår på følgende måde:
1. 5 minutter før start hejses gruppeflag for gruppen. Kort signal afgives.
2. 4 minutter før start hejses klarsignal-flaget. Kort signal afgives.
3. 1 minut før start nedtages klarsign-flaget. Langt signal afgives.
4. 0 minut før start. Gruppeflag udskiftes. Kort signal afgives.
Nedtællingen vil hjælpe med at guide gennem ovenstående tider, som opfylder regel 26 for Kapsejlads i de internationale kapsejladsregler.
Man kan altid benyttes funktionen at trykke på sejlnr., når en båd kommer i mål - uanset om man følger nedtællingen. Tiden starter, fra der trykkes på START.

Ved respitstart vil der komme en nedtælling til start som normalt. Det sidste minut vil den/de første både, som skal starte stå i øverste linje. I nederste linje vises tiden til næste båd, så man er forberedt, hvis der er kort tid mellem starterne. Nederst i den grå tekst vises navnene på de næste både, som skal starte.

Når et flueben er sat eller en tid er skrevet, så kan de ikke slettes igen. Og dog: Man kan slette tiden ved at overskrive tiden med et lille eller stort "s" for slet. Flueben kan kun fjernes med linket yderst til højre. Den vil fjerne alle flueben. Flueben i startet kan kun fjernes, hvis der ikke er nogen tid for båden.

Tidsholder

Tidsholderne er nummereret 1-8. Kan man fx ikke se hvad det er for en båd, som kommer i mål, så kan man trykke på en tid. Tiden registreres, og derefter kan man ud for tiden angive, hvilken båd det var, der kom i mål. Er man flere dommere, bør man fordele pladserne mellem sig, fx den ene dommer bruger pladserne 1-4 og den anden bruger 5-8, da man ikke ser, at den anden dommer har lagt en tid ind. Dette sker først næste gang man opdaterer skærmen eller gemmer. Kommer man til at gemme oven i en som allerede har en tid, så vil der stå "OPTAGET" i tiden.
Når man tilknytter en båd, så skal man efterfølgende trykke Gem og tiden flytter op i øverste del af skemaet, og tidsholderen bliver igen ledig. Forsøger 2 dommere at tilknytte samme båd, så vil der stå "OPTAGET" ud for båden, når den sidste dommer forsøger at tilknytte båden. Skærmen opdaterer og tiden står der stadig.
Knappen Fjern kan fjerne en tid, som man ved en fejl er kommet til at sætte.

Tidsstraf

I dette felt anfører man med flueben, hvis en båd skal straffes med en foruddefineret tid for serien. Båden vil blive straffet med den tid, som er angivet for serien. Straffen vil påvirke premietiden direkte. Har man valgt dynamisk tidsstraf ændres dette felt til at man kan skrive en tid.

Straf

Her vælger man hvilken type straf en båd skal have. DNF og DNC beregnes normalt automatisk og behøves ikke angivet. De forskellige straffe vil give point efter om bådene er startet eller udgået. Der anføres ZDF, hvis en båd skal straffes med 20% point. De 20% point beregnes efter om A5.2 eller A5.3 reglen benyttes. En båd kan aldrig straffes med flere point, end hvis den var udgået.
Når man har angivet en eller flere tider, så kan man trykke ENTER for at gemme og opdatere siden eller trykke på Gem knappen nederst på siden. Gem ofte og lad være med at skrive alle tiderne inden man gemmer. Har man lige oprettet en sejlads og ikke nået at skrive nogen tider, så er der en fortryd knap, som kan slette sejladsen igen.

Opdatering af tidligere sejladser

Man kan i bunden af siden vælge en anden sejlads, som både kan ligge frem eller tilbage i tiden - eller en anden sejlads, som afvikles samtidigt med.
Alle data i en sejlads kan til enhver tid opdateres.
Tid mellem start, banen, banens længde, valg af handicap, ændring af tider, ændring omkring pointberegning, ændring af båds GPH/TACIx mål, startet, diskvalificering og straf er alle parametre, som vil påvirke resultatet for sejladsen og dermed også for total point i serien.

Slet sejlads

Indeholder en sejlads ikke nogen tider, så vil der være en knap, hvor man kan slette sejladsen. Hvis der er flere sejladser efter, så vil de blive nummereret ned.

Både

Knappen fører til Grupper, hvor man kan ændre gruppetildelingen for den aktuelle sejlads. Kan benyttes til at tilføje eller fjerne en båd i sidste øjeblik eller i sejladser, som allerede har været afholdt. Ændringen gælder kun for den valgte sejlads og ikke for for fremtidige sejladser.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.