Vejledning

Tider og point

Tider i sejladsen

Gruppestart

Stopuret skal startes, når den første gruppe starter. De øvrige grupper starter senere med det interval som er angivet for sejladsen. Dommeren noterer tiden fra stopuret, når båden passerer mållinjen. Sejltiden korrigeres automatisk for den forsinkede start og for hver gruppe. Alle sejler også mod alle i klubben (overalt). Sejltiden er altså kortere end noteret tid, hvis man ikke starter i gruppe 1.
Præmietiden udregnes automatisk med reference i sejladsens langsomste båd (største GPH/TACIx værdi) og korrigeres efter forskellen og banens længde.

Respit start / enkeltstart

Stopuret skal startes, når den første båd starter. Hver båd starter forskudt efter dens handicap (GPH/TACIx) værdi. Dommeren noterer tiden fra stopuret, når båden passerer mållinjen. Den noterede tid bliver lig præmietiden, da båden allerede er startet forsinket svarende til dens handicap. Sejltiden er kortere end den noterede tid, da de fleste både er startet senere end stopuret. Sejltiden korrigeres med den forskudte starttid.

Klasseserier

Stopuret skal startes, når den første båd starter. Klasseserier afvikles som normale sejladser. Bådene får tider som i andre sejladser. Nøjagtigheden af tiden er ikke så afgørende, da kunne rækkefølgen af tiderne benyttes til pointberegning i klasseserier. I klasseserier er alle både ens og har samme handicap, så derfor benyttes der kun point for denne type kapsejlads.

Point i den enkelte sejlads

Der gives point efter lavpointsystemet, dvs. 1 point til første pladsen i gruppen, 2 point til anden pladsen i gruppen osv. Der gives pointene 1 - X, hvor X er antal både i gruppen. Tilsvarende gives point i overalt, hvor der sejles alle mod alle. Der gives pointene 1 - Y, hvor Y er antal både i hele sejladsen.
Både som ikke starter (DNC), ikke fuldfører (DNF) eller bliver diskvalificeret (DSQ) får X+1 point i gruppen og Y+1 point i klubben afhængig af regel A4.2 eller A9. Både kan også tildeles 20% pointstraf (SCP) eller en foruddefineret tidsstraf. 20% straffen benytter også A4.2 eller A9 reglen of regner ud fra hvad der er valgt for serien.
Point for hver sejlads gemmes i databasen og ændres ikke. Dog ændres point for sejladsen, hvis en dommer redigerer en afsluttet sejlads og opdaterer sejladsen. Respit start, valg mellem GPH/TACIx, startet, diskvalificeret, ændringer af bøjer, særregel 1 eller noteret tid kan ændre pointene i sejladsen.

Point i året/hele stævnet

Point fra alle sejladser summeres inden for hver gruppe og for "overalt" op til det valgte sejlads nummer. Har man således valgt en gammel sejlads frem, så udregnes årspoint kun fra årets start til den valgte sejlads. Dermed kan årets udvikling følges.
Admin indstiller hvor mange fradrag der ønskes. Ved et fradrag på fx 3, da fratrækkes point fra de 3 dårligste sejladser i gruppen og overalt. Årspoint udregnes hver gang siden "resultater" vises (online). Værdierne gemmes kun af tekniske årsager i databasen. Placeringer udregnes ud fra årspointene for gruppen eller klubben.

Både som kommer til eller afgår i løbet af sæsonen

Kommer der en ny båd til klubben i løbet af sæsonen, så vil denne ikke kunne påvirke resultater for allerede afholdte sejladser. Har båden den største GPH/TACIx værdi, så vil den blive ny reference for udregningen af de kommende sejladser. Dette vil ikke betyde noget for resultaterne, da forskellen mellem de eksisterende både fortsat vil være den samme. Da antallet af både i klubben stiger, så vil X og Y blive større. En båd som ikke starter i en sejlads, vil i fremtiden blive straffet 1 point hårdere. Straffen vil være ens for alle både, så det skulle ikke være et problem at få en båd mere med i sejladsen. Den nye båd vil ikke blive kompenseret med point fra allerede afholdte løb. Da båden ikke har point (0 point) fra allerede afholdte sejladser, så vil dens årspoint ende med en lav score (vinder nemt).
For beregning af årspoint sættes både, som ikke har været tilmeldt hele sæsonen, til point svarende til de andre både, som ikke er startet i tidligere sejladser. Har der fx været 5 både i en gruppe og 20 både overalt, så vil andre både indtil nu have fået 6 og 21 point for ikke at starte. Den nye båd vil også få 6 og 21 point i det sejladser, hvor den ikke har været med. Kommer båden sent ind i klubben, så kan det være svært at vinde det år. En båd der udgår fra klubben vil give en mindre X og Y værdi. Straffen for ikke at starte i kommende sejladser vil blive mindre for alle både.
Allerede afholdte sejladser kan opdateres. X og Y vil da udregnes ud fra de antal både der pt. deltager fra klubben. DNC, DNF, DSQ resultater vil blive opdateret.
Den udgåede båd vil ikke være med på de efterfølgende lister, og den vil dermed ikke komme med i pointberegningen for årsresultatet i de sidste sejladser.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.